top of page
DriemStyledWedding_0105-Kopie1.jpg

Fotograaf: Elvire 

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Wondrous Weddings & Events aanbiedt en bij elke goedkeuring van een offerte. 

 

Prijs 

De prijs opgegeven in de offerte kan niet worden gewijzigd. De prijs kan enkel gewijzigd worden indien de klant een extra service/dienst of meer werk vraagt dan overeengekomen aan de formule. In geen andere situatie is een prijsverhoging of verlaging mogelijk. 

Betaling van de facturen 

Het betalen van de facturen dient binnen de 15 dagen te gebeuren na ontvangst van de factuur. Het bedrag wordt overgeschreven op het rekeningnummer van Wondrous Weddings & Events: BE93 9501 1716 9867 samen met een mededeling die op de factuur staat vermeld. Wat als de betalingstermijn wordt overschreden?

 • Indien er na 15 dagen geen geld is ontvangen, ontvang je een eerste herinnering zonder bijkomende kosten. 

 • Indien er na 21 dagen geen geld is ontvangen, ontvang je een tweede herinnering en komen er bijkomende kosten bovenop het totaalbedrag van de factuur.

 • Indien er na 30 dagen geen geld is ontvangen, ontvang je een derde herinnering en komen er bijkomende kosten bovenop het totaalbedrag van de factuur.

 • Indien er na meer dan 30 dagen geen geld is ontvangen, ontvang je een laatste herinnering en komen er bijkomende kosten bovenop het totaalbedrag van de factuur. Blijft de factuur dan nog onbetaald? Heeft Wondrous Weddings & Events het recht om de aanvraag te annuleren zonder voorgaande betalingen terug te betalen.

Betaalde voorschotten, alsook het totaalbedrag kunnen/kan niet worden teruggevorderd.

 

 

Indien Wondrous Weddings & Events, met onderling akkoord, externe betalingen doet voor het koppel, gaande

van decoratie of aankopen op de huwelijksdag zelf, worden deze extra kosten doorgerekend op de eerstvolgende factuur.

 

Zoals vermeld in ‘de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer' zal Wondrous Weddings & Events geen kosten maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever (klant).

Aansprakelijkheid 

Wondrous Weddings & Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten geleverd door andere leveranciers of externe partners. Hiermee wordt bedoeld alle andere diensten/aankopen etc. met betrekking tot het uitvoeren van de diensten aangevraagd door de klant.

A. Wondrous Weddings & Events zal haar werkzaamheden naar behoren uitvoeren en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden. Indien er fouten worden gemaakt als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de opdrachtgever (klant), is Wondrous Weddings & Events niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

B. Wondrous Weddings & Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, kosten door bedrijfsstagnatie, of schade voortkomend uit het verschaffen van onvolledige medewerking of informatie van de opdrachtgever (klant). Ook is Wondrous Weddings & Events niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vrijblijvende inlichtingen of adviezen die niet uitdrukkelijk deel uitmaken van de schriftelijke overeenkomst.

C. De opdrachtgever (klant) vrijwaart Wondrous Weddings & Events voor eventuele vorderingen van derden als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de opdrachtgever (klant), tenzij de opdrachtgever (klant) kan aantonen dat deze schade niet het gevolg is van verwijtbaar handelen of nalaten van haar kant, noch veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van Wondrous Weddings & Events. In geval van schade aan eigendommen van de opdrachtgever (klant) door toedoen van Wondrous Weddings & Events, zal deze worden verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering van Wondrous Weddings & Events.

D. De beperking van aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt ook voor derden die zijn ingeschakeld door Wondrous Weddings & Events voor de uitvoering van de opdracht.

E. Wondrous Weddings & Events is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van materiaal tijdens vervoer of verzending, ongeacht of het vervoer of de verzending wordt uitgevoerd door de opdrachtgever (klant), Wondrous Weddings & Events of derden. Tenzij anders overeengekomen, komen de vervoerskosten voor rekening van de opdrachtgever.

F. Wondrous Weddings & Events is niet aansprakelijk voor de prestaties of het materiaal van externe leveranciers. Hoewel Wondrous Weddings & Events betrouwbare leveranciers selecteert, kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nalatigheid van derden.

G. Extern materiaal, zowel van de Wondrous Weddings & Events/Wondrous Event Design als van derden, moet in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin het is ontvangen. Eventuele schade of verlies zal worden doorberekend aan de opdrachtgever (klant) volgens een redelijke vergoeding, op basis van de aankoopprijs, reparatiekosten, of voorwaarden van de externe leverancier.

H. Wondrous Weddings & Events adviseert de opdrachtgever (klant) om een evenementenverzekering af te sluiten of ten minste zijn familiale verzekering op de hoogte te stellen van het geplande evenement

 

Annuleringsvoorwaarden 

 • Annuleringsvoorwaarden in geval van overmacht van Wondrous Weddings & Events

  • In geval dat Wondrous Weddings & Events niet aanwezig kan zijn op de huwelijksdag of het (privé)evenement en dit op voorhand wel bepaald was in de overeenkomst. ​In dit geval zijn alle reeds gemaakte betalingen niet terugvorderbaar. Wondrous Weddings & Events zal er alles aan doen om een gepaste vervanging te vinden voor de gevraagde service. 

  • ​Wat verstaan we onder overmacht:​

   • (ernstige) ziekte, hospitalisatie van wedding-en eventplanner of partner.​

   • Overlijden van wedding-en eventplanner, partner of een familielid in eerste graad.

   • Oorlogssistuatie, natuurrampen, pandemie

 • Annuleringsvoorwaarden in geval van overmacht van de klant

  • In geval dat de klant het contract ​vroegtijdig beëindigd, dient de klant geen resterende bedragen meer te betalen. Facturen die reeds opgesteld waren en verzonden waren naar de klant dienen nog wel betaald te worden door de klant. Annulatie omwille van het beëindigen van de relatie wordt niet beschouwd als een geldige reden om het contract te ontbinden. Indien dit gebeurd moet het volledige bedrag zoals in de overeenkomst staat vermeld en alle extra kosten betaald worden.

  • Het bedrag dat reeds betaald is geweest zal in de vorm van een voucher gebruikt kunnen worden binnen twee jaar na de datum van de annulatie. Indien er een prijsverhoging zich heeft voorgedaan tussen de periode van de annulatie en de nieuwe datum dient de klant deze prijsverhoging te betalen of er wordt onderling een andere regeling afgesproken.

​​

Bij een annulering door overmacht dient de klant Wondrous Weddings & Events zo snel mogelijk in te lichten van de annulering. Dit kan telefonisch op 0489/42.01.79 of via mail stefanie@wondrousweddings.be.  Ook in geval dat Wondrous Weddings & Events annuleert door overmacht, contacteren zij de klant zo spoedig mogelijk.

 • Annuleringsvoorwaarden zonder enige vorm van overmacht 

In geval van een annulering zonder enige vorm van overmacht kan het bedrag dat reeds werd voldaan niet worden terugbetaald aan de klant. De klant is in dit geval verplicht om het volledige bedrag van de overeenkomst te betalen aan Wondrous Weddings & Events. 

Bij een annulering zonder enige vorm van overmacht dient de klant Wondrous Weddings & Events zo snel mogelijk in te lichten van de annulering. Dit kan telefonisch op 0489/42.01.79 of via mail stefanie@wondrousweddings.be. 

Verantwoordelijkheden Wondrous Weddings & Events

A. Aanwezigheid op de evenementendag op locatie: Nader te bepalen.

B. Verstrekken van het volgende:

 1. Een e-mailbevestiging met de gereserveerde datum, tijd en locatie zodra deze bekend zijn.

 2. Dienstverlening verlenen zoals overeengekomen in de besproken en gekozen formule. 

 3. Het meebrengen van een volledige 'noodkit', waaronder onder andere een brandwerend deken, brandblusser, EHBO-kit, indien nodig.

 4. Wondrous Weddings & Events maakt geen kosten zonder eerst overleg te plegen met de opdrachtgever.

Verantwoordelijkheden opdrachtgever (klant)

 1. De opdrachtgever erkent dat zij verantwoordelijk zijn voor de volledige betaling van het overeengekomen bedrag.

 2. Wijzigingen in locatie, datum of tijd zijn niet toegestaan zonder voorafgaand overleg met Wondrous Weddings & Events.

 3. Het voorschot dient te worden betaald na goedkeuring van de offerte en ontvangst van de voorschotfactuur binnen de 3 dagen. Dit voorschot is niet restitueerbaar in geval van annulering van het evenement, ongeacht de reden voor annulering, zowel vanuit de opdrachtgever (klant) als Wondrous Weddings & Events.

 4. Het resterende bedrag wordt verdeeld over 1, 2 of 3 bijkomende schijven naast het eerste voorschotfactuur.  1, 2 of 3 Eventuele extra kosten die door Wondrous Weddings & Events worden gemaakt, moeten worden betaald, voor en/of na het evenement, via een aparte factuur volgens de betalingstermijn overeenkomstig op de factuur.

 5. Betalingen dienen te geschieden via elektronische overschrijving naar rekeningnummer BE93 9501 1716 9867, onder vermelding van naam en datum van het evenement of een officiële mededeling.

 6. Bij annulering van het evenement binnen 30 dagen voor de geplande datum is het volledige overeengekomen bedrag niet restitueerbaar (tenzij sprake is van overmacht).

 7. De klant erkent en stemt ermee in dat zij verantwoordelijk zijn voor het voorzien van maaltijden voor de weddingplanner en zijn/haar personeel gedurende het evenement (opbouw, dag trouw, afbouw), inclusief lunch en/of diner indien van toepassing. Indien dit niet mogelijk is, worden de kosten voor het aankopen van maaltijden in de supermarkt, brasserie of soortgelijke gelegenheden betaald door de klant, middels kassatickets die Wondrous Weddings & Events aan de klant bezorgt.

Klachten

Klachten dienen schriftelijk en per aangetekende brief overgemaakt te worden aan Wondrous Weddings & Events binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever (klant) geacht de verstrekte diensten aanvaard te hebben. Bij het ontvangen van een klacht zal Wondrous Weddings & Events in overleg met de opdrachtgever (klant) een zo geschikt mogelijke oplossing uitwerken indien deze voldoende gestaafd is met informatie en bewijzen.

Overeenkomst met derden

A. Wondrous Weddings & Events fungeert slechts als tussenpersoon in overeenkomsten met derden. Alle overeenkomsten die via Wondrous Weddings & Events tot stand komen, worden rechtstreeks gesloten tussen de derde partij en de opdrachtgever (klant).

B. Indien Wondrous Weddings & Events wordt gevraagd om offertes te ondertekenen of om goederen in ontvangst te nemen, gebeurt dit altijd namens en voor rekening van de opdrachtgever (klant). Door het ondertekenen van de offerte verleent de opdrachtgever (klant) onherroepelijk mandaat aan Wondrous Weddings & Evetns. Wondrous Weddings & Events is op geen enkel moment aansprakelijk voor overeenkomsten, de uitvoering daarvan, of de betalingen tussen de opdrachtgever (klant) en een derde partij waarbij Wondrous Weddings & Events als bemiddelaar heeft gefungeerd.

C. Indien Wondrous Weddings & Events derden moet inschakelen om het goede verloop van het evenement te waarborgen, zijn alle extra kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever (klant). Dit geldt niet voor de medewerkers van Wondrous Weddings & Events. Het betreft met name extra freelancers die van tevoren gepland worden ingezet of die op de dag van het evenement ondersteuning bieden. Dit omvat ook de vervoerskosten van deze derden.

Gebruik van persoonlijke informatie  

Uw persoonlijke informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres) zal enkel gebruikt worden voor: 

 • Het opvolgen van de door u gestelde vragen of gemaakte opmerkingen 

 • Het verwerken en opvolgen van bestellingen/ aanvragen en andere zaken door u ingediend 

 • Het respecteren en voldoen aan onze verplichtingen ten aanzien van elke afspraak die u met ons heeft

 • Het uitsturen van een nieuwsbrief. Het uitschrijven uit deze nieuwsbrief kan er op ieder moment.

 • Het anticiperen en oplossen van problemen m.b.t. onze diensten   

We krijgen ook persoonlijke informatie van uw IP-adres, besturingssysteem en webbrowser die u gebruikt om onze website te openen.  

Delen van persoonlijke informatie 

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden voor direct marketing doeleinden. Houd er echter wel rekening mee dat het soms nodig is om uw persoonlijke gegevens te delen met partners en eventuele derde partijen die, namens ons, diensten leveren. Er werden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat al deze entiteiten uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig houden en alleen gebruiken voor de doeleinden en opdrachten die we hen hebben gegeven en waarvan u vooraf op de hoogte werd gebracht. Met betrekking tot andere derde partijen zullen wij alleen uw persoonlijke informatie bekendmaken waarvoor u uw toestemming heeft gegeven of waarvoor het noodzakelijk is, of waartoe wij wettelijk verplicht zijn, of in verband met gerechtelijke procedures of legale rechten. 

In sommige gevallen kan deze persoonlijke informatie ook intern worden gedeeld. Al onze medewerkers en derden die wij in dienst nemen om uw persoonsgegevens te verwerken, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Bewaren van persoonlijke informatie  

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor zolang dat wettelijk nodig is. Wij bewaren uw contactgegevens voor statistische doeleinden, voor audit- en boekhoudkundige reden, voor het archief, voor toekomstige evenementen of projecten te communiceren en voor eventuele andere controles. 

Uw rechten

Zoals wettelijk bepaald, heeft u het recht om een kopie van de persoonlijke informatie, die wij over u hebben, op te vragen (waarvoor wij een kleine administratiekost in rekening kunnen brengen). Dit wordt een ‘verzoek tot toegang tot gegevens’ genoemd.  U kunt een verzoek indienen door een mail te sturen naar stefanie@wondrousweddings.be. Wij kunnen meer informatie van u opvragen om uw identiteit te verifiëren, alvorens om het even welke persoonlijke informatie aan u te onthullen. 

U heeft ook het recht om onnauwkeurige informatie over u te laten corrigeren, aan te vullen of te verwijderen waarvan u denkt dat deze niet meer actueel is. Wij willen ervoor zorgen dat uw informatie juist en up-to-date is. In dat geval, gelieve met ons contact op te nemen door een brief te schrijven of een email te sturen. 

Andere website bezoeken

Wondrous Weddings & Events kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het privacybeleid of de algemene voorwaarden van andere websites, zelfs niet indien:  

 • U deze externe websites heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website of 

 • U onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

 • De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 • Wondrous Weddings & Events en derden gebruiken cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om de website te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken en om sociale media aan te kunnen bieden. Door gebruik te maken van onze website, stemt u hiermee in.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn, naargelang het geval, enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen gerechtigd.

Wondrous Weddings & Events kan en mag ten allen tijde deze algemene voorwaarden aanpassen.

bottom of page